جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
عملیات تکمیلی قطعات ۱ و ۲ راه اصلی قزوین - الموتشرکت  ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
 

دوشنبه ۱۳ دي ۱۳۹۵
۲۰:۵۲:۰۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com