جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
عملیات نگهداری راه های حوزه استحفاظی استان قزویناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

چهارشنبه ۱۵ دي ۱۳۹۵
۱۲:۲۹:۱۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com