جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
ارزیابی کیفی : ۷/۹۵/۳۸- توسعه و تجهیز ایستگاه قزویناداره کل راه آهن شمالغرب درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

پنجشنبه ۱۶ دي ۱۳۹۵
۱۱:۳۳:۲۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com