جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
تکمیل شبکه روشنایی معابر فاز یک شهرک صنعتی خرمدشتشرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۱۹ دي ۱۳۹۵
۱۹:۴۲:۵۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com