جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
ترمیم و لکه گیری با آسفالت سطح شهر الوندشهرداری الوند 
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

دوشنبه ۲۰ دي ۱۳۹۵
۱۹:۴۵:۲۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com