جستجو
مکاتبه با ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه قزوینموضوع عدم پرداخت خسارت دیرکرد در پرداخت قراردادهای سرجمع

 

پنجشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۶
۰۳:۴۴:۵۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com