جستجو
چه نکاتی را هنگام صدور چک رعایت کنیم.
افرادی که از چک استفاده می کنند حتما این نکات را خوانده و در هنگام کار از آن استفاده کنند تا دچار مشکل نشوند:

۱- هیچ گاه چک سفید امضا صادر نکنید.

۲ – مراقب باشید امضای شما با نمونه امضای بانکی یکی باشد. چون در غیر این صورت موجب مسئولیت و تعقیب کیفری خواهد بود.

۳- هنگام امضا، نام و نام خانوادگی خود را نیز کنار آن، به عنوان بخشی از امضا بنویسید؛ یعنی اگر امضای شما از یک عبارت (نام و نام خانوادگی) و یک شکل (شکل امضا) باشد، امکان جعل امضا، کاهش می یابد و در صورت جعل، اثبات و شناسایی جاعل ساده تر خواهد بود.

۴- روی چک دقیقا قید کنید، چک بابت چه معامله و یا تعهدی صادر شده است

۵- از چک هایی که صادر می کنید، اسکن یا عکس تهیه و در بایگانی خود، نگه داری کنید.

۶- مبلغ و تاریخ صدور و گیرنده چک را روی قسمت جدانشدنی دسته چک بنویسید.

دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
۰۸:۳۳:۰۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com