جستجو
نکات مهم در خصوص نوشتن صورتجلسه ودفاع از آن
برای نوشتن صورتجلسه حرفه ای چند نکته مهم باید مد نظر قرار گیرد:

۱-ابتدا کلیه احجام و کارهای صورت گرفته باید متره گردد.بسیاری از کارها قابلیت رویت دارند مانند طول وعرض وارتفاع دیوار وبعضی از کار ها پوشیده شده اند مانند فونداسیون ساختمان.برای احجام کار های پوشیده شده استفاده از نقشه اجرایی ویا گرفتن اطلاعات از عوامل اجرایی بسیار موثر خواهد بود.(البته لازم به ذکر است صورتجلسات بایستی قبل از پوشش کار انجام بگیرد)

۲-داشتن دید اجرایی:برای این امر فقط تجربه وپیگیری در یاد گیری نیروی دفتر فنی موثمر ثمر خواهد بود به طور مثال در اجرای دیوار باید بدانیم اجرای گچ وخاک ویا اندود سیمانی و شمشه گیری از ا ایتم های اصلی صورتجلسه می باشد.

۳-تسلط به فهرست بها:داشتن تسلط به فهرست بها فقط وفقط با رجوع چندین باره به آن بدست می آید برای همین رجوع به آن را نشانه بیسوادی ندانید وسرفصل های آن را بدقت مطالعه کنید.

يكشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶
۱۹:۳۳:۵۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com