جستجو
نمایندگان انجمن در دستگاه های اجراییاعضای هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان قزوین با عضو یودن در کارگروه های تخصصی شورای فنی و  در راستای پیشبرد و اهداف اعضای انجمن و حضور موثر و پویای این عزیزان بهم می رسانند تا به مهمترین هدف هیئت مدیره انجمن  یعنی رسیدن به جایگاه والا پیمانکاران دست پیدا کنند .سه شنبه ۵ دي ۱۳۹۶
۱۱:۵۳:۳۰
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com