جستجو
چگونه می توان وجه چک های مخدوش ( شسته شده ،سوخته و ...) را وصول کرد ؟
 در این گونه موارد دارنده چک با مراجعه به یکی از شعب بانک محال الیه تقاضای کتبی خود را به ضمیمه لاشه چک تحویل مسئولین بانک داده و مسئولین بانک پس از احراز هویت دارنده چک و اخذ تصویری از اوراق هویتی ایشان ( کپی شناسنامه ، کارت ملی ) چک مخدوش را به اداره امور شعب متبوع خود ارسال می نمایند اداره امور شعب پس از طی مراحل اداری و تایید اصالت چک، دستور پرداخت وجه چک مربوطه را صادر می نماید.

جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۶
۱۹:۲۸:۱۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com