جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
پروژه تکمیل سالن ورزشی چندمنظوره مهرگاناداره کل ورزش و جوانان استان قزوین  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
۲۱:۱۳:۵۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com