جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
پروژه پیاده روسازی خیابان امامشهرداری تاکستان د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
۲۱:۱۶:۴۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com