جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
جمع آوری گاردریل دوموج و تهیه و نصب گاردریل سه موج آزادراهاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
۲۱:۳۳:۴۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com