جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
احداث کانال هدایت آبهای سطحی و پروژه دفع آبهای سطحیشهرداری قزوین  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


شنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۷
۱۹:۳۲:۵۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com