جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
تکمیل کتابخانه شهر بوئین زهراشهرداری بوئین زهرا  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


دوشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۷
۲۰:۳۸:۰۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com