جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
بهسازی راه های روستایی، بهسازی و عملیات تثبیت با سیمان محور، روکش آسفالت راه های روستاییاداره کل راه و شهرسازی استان قزوین  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


چهارشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۷
۲۰:۱۴:۰۰
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com