جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
پروژه پیاده روسازی خیابان شهرداری تاکستان  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


چهارشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۷
۲۰:۲۹:۱۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com