جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
تکمیل مدرسه دور اول متوسط


 
اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین
د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


جمعه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
۱۹:۲۲:۳۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com