جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
احداث، توسعه، اصلاحات، روشنایی و نیرو رسانی امورهای اجراییشرکت توزیع برق استان قزوین
د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
۱۹:۳۸:۵۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com