جستجو
رویدادها < آرشیو مناقصات
پیش نویس آیین نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور


به استناد ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تهیه و تدوین آیین نامه نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور گذاشته شده است.

پیش‌نویس آیین نامه یاد شده با تلاش مشاور ذیصلاح و همفکری همکاران امور نظام فنی و اجرایی کشور و صاحبنظران صنعت احداث، تهیه گردیده و جهت بررسی و اظهارنظر برای سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانها ارسال گردیده است.

این آیین نامه به لحاظ حوزه شمول، تاثیر گذاری بلند مدتی بر الگوی پیش بینی شده بر امر ساخت و ساز و توسعه کشور خواهد داشت.

پیش نویس آیین نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور


يكشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
۰۶:۲۱:۳۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com