جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
احداث سالن کارگاهی هنرستان و احداث سالن کارگاهیاداره کل نوسازی مدارس استان قزوین د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
۱۰:۴۱:۰۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com