جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
پیاده روسازی معابر سطح شهرشهرداری تاکستان د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
۱۹:۱۴:۵۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com