جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
فروش دو قطعه زمین در ۲ ردیف با کاربری مسکونیسازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین د
ر نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
اصلاحیه دارد
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
۱۹:۲۴:۳۰
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com