جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
احداث بوستان مالیات شهر بویین زهراشهرداری بویین زهرا در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


يكشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
۲۰:۴۴:۰۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com