جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
احداث تجاری های منطقه ۵شهرداری محمدیه در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


يكشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
۲۱:۰۶:۰۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com