جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
ساماندهی مبلمان حاشیه کنار رودخانه شهرشهرداری محمود آباد نمونه د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷
۲۱:۳۰:۴۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com