جستجو
تصویب نامه مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵هیئت وزیران با موضوع اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷ کشور


جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷
۱۲:۴۱:۵۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com