جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
بهسازی و آسفالت راه های روستایی آبیکاداره کل راه وشهرسازی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷
۲۰:۲۵:۰۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com