جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اجرای عملیات عمرانی پروژه زیرسازی معابردهیاری دستجرد در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی :  واگذاری اجرای عملیات عمرانی پروژه زیرسازی معابر حدودا ۱۰/۰۰۰ مترمربع در ۴۵ روز
شرایط : رتبه ۵ راهسازی - رشته راه و باند
مبالغ :خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به شماره حساب ۵۶۹۴۸۷۱۳۴۵۸۶۹۵۱۲ نزد پست بانک شعبه تاکستان
سپرده شرکت در مناقصه ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به شماره حساب ۵۶۹۴۸۷۱۳۴۵۸۶۹۵۱۲ نزد پست بانک شعبه تاکستان و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ لغایت ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
آدرس خرید اسناد : تاکستان - خیابان امام خمینی فلکه ۱۵ خرداد پشت ساختمان فرمانداری ساختمان بخشداری مرکزی - دبیرخانه دهیاری
آدرس ارسال مدارک : تاکستان - خیابان امام خمینی فلکه ۱۵ خرداد پشت ساختمان فرمانداری ساختمان بخشداری مرکزی - دبیرخانه دهیاری

شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷
۲۰:۲۸:۴۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com