جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
آسفالت معابر حدودا ۴۵۰۰ متر مربعدهیاری کندر در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 آگهی :  واگذاری اجرای عملیات عمرانی پروژه آسفالت معابر حدودا ۴۵۰۰ متر مربع
شرایط : رشته راه و باند -- رتبه ۵ راهسازی
مبالغ : خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۵۶۸۱۰۰۱۳۴۵۸۳۷۸۱۲ پست بانک شعبه تاکستان
سپرده شرکت در مناقصه ۹۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال به شماره ۵۶۸۱۰۰۱۳۴۵۸۳۷۸۱۲ پست بانک شعتبه تاکستان یا ضمانت نماه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ لغایت ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

آدرس ارسال مدارک : تاکستان خیابان امام خمینی فلکه ۱۵ خرداد پشت ساختمان فرمانداری ساختمان بخشداری مرکزی

شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷
۲۰:۳۶:۱۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com