جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
جدول گذاری و زیرسازی بلوار ورودی روستا



دهیاری روستای شاهین تپه در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
اصلاحیه دارد





يكشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
۲۰:۲۸:۲۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com