جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
خرید و نصب کف پوش بازیگاه های سطح شهر الوندشهرداری الوند د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

  آگهی :  خرید و نصب کف پوش بازیگاه های سطح شهر الوند با اعتبار ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (تجدید)
---خرید و نصب کف پوش سالن معلولین با اعتبار ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (تجدید(
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهی
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری در استان قزوین، شهرستان البرز، شهر الوند، شهرداری الوند
۰۲۸۳۲۲۳۸۵۰۱ داخلی ۱۲۹

دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷
۲۰:۲۳:۵۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com