جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
فروش لوله های مازاد پوش فیتشرکت تعاونی مسکن بازنشستگان تامین اجتماعی استان قزوین د
ر نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
۱۲:۰۸:۱۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com