جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
تکمیل خانه فرهنگ شالاداره کل راه و شهرسازی استان قزوین د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷
۲۰:۳۵:۴۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com