جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
احداث بخشی از شبکه فاضلاب توسعه غربیشرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷
۲۱:۴۹:۱۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com