جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
احداث ساختمان تله متری و بهره برداری شهر آوجشرکت اب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

اجرای عملیات دیوار کشی ساختمان تله متری شهر رازمیان

آگهی مناقصه عمومی (۹۷/۴۴)

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:  ۱۲/۹/۱۳۹۷ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت۱۹ روز شنبه تاریخ ۱۷/ ۹ /۱۳۹۷

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۹ روز سه شنبه تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۷

ردیف

شرح مناقصه

شماره و تاریخ اسناد مناقصه

مبلغ برآورد

(بریال)

رتبه مورد نظر

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(بریال)

زمان بازگشایی پاکت ها

۱

مناقصه عمومی یک  مرحله ای احداث ساختمان تله متری و بهره برداری شهرآوج

۱۳۲۵۹/۱۳/۹۷ مورخه ۱۰/۹/۱۳۹۷

۷.۷۲۲.۹۱۱.۰۸۳

حداقل پایه ۵ رشته ابنیه

۳۸۶.۱۴۶.۰۰۰

ساعت ۹  چهار شنبه مورخه ۲۸/۹/۱۳۹۷

۲

مناقصه عمومی یک  مرحله ای اجرای عملیات دیوار کشی ساختمان تله متری شهر رازمیان

۱۳۲۶۳/۱۳/۹۷ مورخه ۱۰/۹/۱۳۹۷

۱.۷۹۵.۶۸۵.۵۱۹

حداقل پایه ۵ رشته ابنیه

۸۹.۷۸۵.۰۰۰

ساعت ۹:۳۰ چهار شنبه مورخه ۲۸/۹/۱۳۹۷

 

 

آدرس: قزوین، چهارراه ولیعصر«عج»، بلوار آیت ا خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، پلاک ۴، شرکت آب و فاضلاب استان قزوین . تلفن: ۴-۳۳۳۷۹۰۵۱ نمابر: ۳۳۳۷۸۱۶۷


ـ هزینه اجرای کارهای موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین( اوراق و اسناد خزانه اسلامی ) تأمین میگردد.


سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷
۲۰:۳۷:۲۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com