جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
استانداردسازی گرمایشی مدارس منتظری و امیرکبیراداره کل نوسازی مدارس استان قزوین د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


شنبه ۱۵ دي ۱۳۹۷
۲۰:۰۳:۵۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com