جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اجرای شبکه معابر و جمع آوری انتقال آب سطحیشرکت شهرکهای کشاورزی در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


دوشنبه ۱۷ دي ۱۳۹۷
۱۲:۰۳:۳۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com