جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اجرای آسفالتشهرداری معلم کلایه در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


دوشنبه ۱۷ دي ۱۳۹۷
۱۲:۱۷:۲۰
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com