جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
واگذاری آرامستان فردوس به بخش خصوصیشهرداری محمدیه در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


چهارشنبه ۱۹ دي ۱۳۹۷
۱۲:۲۴:۱۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com