جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
تکمیل طرح هندسی تقاطع همسطح ضیاآباداداره کل راه و شهرسازی استان قزوین د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷
۱۹:۰۸:۵۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com