جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
احداث کتابخانه شهر بوئین زهراشهرداری بوئین زهرا در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷
۲۰:۰۰:۵۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com