جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
احداث بانک ملی شعبه دانسفهاناداره امور شعب بانک ملی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
۲۱:۴۱:۰۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com