جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
پیاده روسازی خیابان امام (ره)شهرداری محمودآباد نمونه در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
۱۱:۲۰:۳۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com