جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
بازطراحی ضلع غرب پارک ملتشهرداری منطقه دو قزوین د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
۱۲:۴۴:۱۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com