جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
کف سازی و بتن ریزی محوطه روباز انبار شهید باباییشرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷
۲۰:۱۸:۲۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com