جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
جدول گذاری و زیرسازیشرکت شهرک های صنعتی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷
۲۱:۰۹:۲۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com