جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اجرای طرحهای بهبود عبور و مرورشهرداری شال د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


يكشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
۱۱:۰۷:۱۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com