جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
احداث سالن باستانی دانسفهاناداره ورزش و جوانان استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


يكشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
۱۱:۱۹:۲۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com