جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
بهسای و آسفالت راه های روستایی کهوان و کذلکاداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
۲۰:۳۸:۲۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com